Module Solutions & Systems skal sammen med Multiconsult prosjektere og levere innovative og bærekraftige løsninger for bruvedlikehold til Vestland fylkeskommune.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

Module Solutions & Systems skal sammen med Multiconsult prosjektere og levere innovative og bærekraftige løsninger for bruvedlikehold til Vestland fylkeskommune.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

Det skal prosjekteres to konsepter hvor det ene, SUREbridge, forsterker det eksisterende betongdekket med et tynt komposittdekke. Det andre konseptet erstatter eksisterende brudekke i betong med komposittdekke på stålbjelkebruer.

Begge løsningene har som mål å gi økt sikkerhet, lenger levetid, kortere installasjonstid, lavere vedlikeholdskostnader og ikke minst økt gjenbruk av eksisterende bruer.

 

Mer vei for pengene
Dette innovasjonsprosjektet har som mål å teste ut om erstatning av betong med komposittmateriale er en reduserende kostnad med tanke på vedlikehold. Komposittmateriale har enda ikke blitt testet ut i et slikt miljø som norske veier byr på, men materialet sine egenskaper gir en stor grunn til å tro at dette vil fungere.

Dagens løsning med bruk av betongdekker viser seg å kreve mer vedlikehold, på grunn av kloridinntrenging og frostskader som kan føre til korrosjon på armering og betongskader. Ved bruk av kompositt vil en ikke få dette problemet på brudekket.

Prosjektet har også mål om å redusere klimagassutslipp da en kan «holde liv» i eksisterende bruer lenger når en kan utsette utskiftning av gamle bruer med nye. Dette blir en direkte bidragsyter til de nasjonale målsetningene om mer vei for pengene og reduksjon i klimagassutslipp.

Illustrasjon viser hvordan SUREbridge konseptet bygges lag. (Illustrasjon: FiberCore Europe)

 

Økt trafikksikkerhet
Prosjektet omfatter prosjektering, produksjon og installasjon på fire bruer i Vestland fylke. De nye komposittdekkene vil kunne forsterke bruene slik at en både kan sikre overbygningen mot vann og saltpåkjenning, og at en får lagt inn nytt asfaltslitelag. I tillegg vil en få mulighet til å feste inn godkjent brurekkverk som vil føre til stor forbedring i trafikksikkerheten ved de aktuelle bruene.

 

Tilnærmet vedlikeholdsfritt

Komposittmaterialet som brukes for brudekkene er en polymermatrise forsterket med glassfiber, ofte omtalt som FRP (Fibre Reinforced Polymer). Materialet er så å si vedlikeholdsfritt og vil kunne forlenge levetiden til aldrende bruer betraktelig. Konseptene fører også til at stengetid på veien i noen tilfeller kan bli redusert i anleggsperioden. Det er svært gunstig da mange fylkesveier er smale og ikke har omkjøringsmuligheter.

Innovasjonsprosjektet er støttet av Innovasjon Norge og vil ivareta at disse nye konseptene prosjekteres basert på norske regelverk og håndbøker, samt at de får fullskala utprøving under norske klimatiske forhold.

 

Kontaktpersoner:

Module Solutions & Systems AS Multiconsult Norge AS Vestland fylkeskommune
Thomas Sekse Stian Persson Kenneth Tennefoss
Anbud- og Prosjektleder Seksjonsleder Samferdsel og Samferdselskonstruksjoner Byggeleder vedlikehold, drift og beredskap
+47 957 54 661 +47 97 77 59 94 +47 93045443
ts@modulesolutions.no stian.persson@multiconsult.no Kenneth.Endestad.Tennefoss@vlfk.no

 

Module Solutions & Systems AS (“MSS”) er en innovativ leverandør av bruløsninger i FRP, nanobasert dypstabiliseringsteknologi og spuntløsninger i alternative materialvalg. Løsningene er moderne og fremtidsrettet, tilpasset en infrastruktur bransje i stadig endring med økt fokus på miljø. Vårt fokus er å forsyne markedet med de mest innovative produktene, miljøfokusert og alltid ha sikkerhetsaspektet som førsteprioritet. Dette resulterer i at vi gir våre kunder best mulig LCA og LCC på deres prosjekter.

Interested? Get in touch.

Do you want to know more about the possibilities? Or do you want a quick quote? Call (+47) 51 71 69 20 or send an email to post@modulesolutions.no.

In other news ...

FRP_Fiber_Reinforce_Polymers_mss
Yggdrasil from Munin poster
MSS_equinor_frp4